Başarılı Log Yönetimi / SIEM

Günümüzde siber saldırıya uğrayan ve maddi, manevi zarara uğrayan kurumlarda yapılan kök sorun analizleri, bu kurumların siber saldırıları zamanında tespit edemediğini ve önlem alamadığını ortaya koymaktadır. Yaşanan kimi siber güvenlik ihlallerinin kurumları iflasın eşiğine getirdiği dahi gözlenmektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bilişim çağında, bir kurumun siber tehditlere karşı koyabilmesi için siber saldırıları zamanında tespit edebilmek ve önlem alabilmek oldukça önemlidir.

Her yıl düzenli olarak veri sızıntıları ile ilgili rapor yayınlayan Verizon firmasının 2014 yılında ilginç bir istatistikle karşımıza çıkmıştır. Rapora göre halihazırda saldırıları merkezi olarak tespit etme amaçlı kullanılan SIEM(Security Information Event Management) yazılımları gelişmiş siber saldırıların %1’ini tespit edebilmektedir.

Kurumların siber saldırılar karşısındaki en temel eksikliği kurum siber altyapısına yeteri kadar hakim olmamalarıdır. Yerel ağdan veya internet üzerinden gelecek bir saldıyı önceden tespit etmek ve bu saldırı ile ilgili önlem alabilmek ancak tüm bilişim altyapısı üzerinde 360 derece alan hakimiyeti kurmakla mümkün olacaktır.

Bu yazıda kurumların sahip oldukları log yönetimi/siem çözümlerinin gerçek anlamda kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırıları tespit edebilmesi ve anlık uyarabilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar adım adım anlatılmaktadır.

Bir SIEM projesinin başarılı olarak sonuçlanması için ihtiyaç duyulan adımlar aşağıdaki gibidir:

Gereksinimlerin Tespiti, Kapsam Belirleme ve Proje Yönetimi
Log Kaynaklarının Belirlenmesi
Kaynaklardan Alınacak Logların Detay ve İçeriğinin Belirlenmesi
Log Anlamlandırma, Etiketleme ve Seviyelendirme Çalışması
Gelişmiş Korelasyon Kurallarının Oluşturulması
Siber Saldırı Simülasyon ve SOME Tatbikat Çalışması
Gerçek Zamanlı “Security Monitoring Dashboard” Tasarımı

Yazıya devam etmeden önce hatırlanması gereken en önemli konu, SIEM sistemlerinin log üreten değil, logları toplayan, anlamlandıran ve alarm üreten bileşen olduğudur. Çoğu kurum sadece SIEM kurarak yerel ağdaki anormalliklerden haberdar olacağını düşünmektedir, oysa SIEM, bir hesap makinesi gibidir, ona doğru rakam ve işlemi söylemezseniz sonuç beklediğiniz gibi çıkmaz.

Global pazarlar için bilişim sistemleri üzerine araştırma ve tavsiyelerde bulunan Gartner firması son iki yılda yayınladığı bir çok raporda SIEM ürünlerinin artık gelişmiş siber saldırılar karşısında yetersiz kalacağını, SIEM yerine SOAPA(security operations and analytics platform architecture) kavramının daha fazla dikkate alınması gerektiğini yazmaktadır.

SIEM Projeleri için Gerekli Adımlar

1.Adım: Gereksinimlerin Tespiti, Kapsam Belirleme ve Proje Yönetimi

Her kurumun log alma ihtiyacı konumuna ve ihtiyacına göre farklılıklar göstermektedir. Başarılı bir log/siem projesi için öncelikle kapsamın ve temel seviye ihtiyaçların belirlenmesi ve ardından bu gereksinimlere uygun ürün seçimiyle birlikte projenin başlatılması gerekmektedir.

Bu çalışma kapsamında aşağıdaki ana adımlar gerçekleştirilmektedir:

Bilinen ticari ve açık kaynak kodlu LOG/SIEM ürünlerinin incelenmesi, POC adımları ve referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi.
Hangi log kaynaklarından hangi sıra ile logların toplanacağı vs gibi bilgiler de bu aşamada karar verilmelidir ve ona göre alınacak ürünün kapasitesi ve lisans durumu belirlenmelidir.
Log/SIEM Projesi Taslak Takvimi

Bu çalışma adımı sonrasında kurumun ortamına uygun en ideal LOG/SIEM çözümüne karar verilerek ve Log Projesinin kapsamı belirlenerek çalışmalara başlanılmalıdır.
Hangi SIEM Ürününü Seçmeliyim?

Projenin başarısında en önemli bileşenlerden biri doğru ürünü seçmektedir. Doğru ürünü seçmek kadar önemli bir konu da ürün hakkında tecrübesi olan firma/danışman seçimidir. Yoksa dünyanın en iyi ürününü seçip kullanamayabilirsiniz.

Piyasadaki firmaların büyük çoğunluğu SIEM ürünlerini tercih ederken diğer firmaların neleri tercih ettiğini dikkate alarak karar vermektedir. Oysa her firmanın ihtiyaçları benzer olsa da farklıdır. SIEM ürünü seçimi için araştıracak zamanınız yoksa danışmanlık aldığınız firmadan belirlediğiniz 2-3 ürünün detaylı test edilmesi konusunda destek alabilirsiniz.

Örnek bir SIEM/Log Projesi Ürün POC Karşılaştırma Tablosu:

siem-tablo

Ürün tercihinde bulunurken eğer projenin amaçlarından biri siber saldırıları tespit amaçlı gelişmiş korelasyon kuralları yazmaksa mutlaka kendine ait korelasyon motoru olan bir ürün seçilmelidir. ÜRün demosu aşamasında mutlaka firmaya bir iki tane gelişmiş korelasyonu üründe nasıl yazacakları sorulmalı ve çıktısı incelenmelidir. Global piyasada 80’den fazla SIEM/Log ürünü bulunmaktadır, bunların büyük çoğunluğu logları merkeze toplamak ve alarm üretmek amaçlı kullanılmaktadır.

Başka bir kaynak olarak da InfosecNirvana sitesindeki teknik karşılaştırmaları okuyabilirsiniz.
Açık kaynak kodlu yazılımlar tercih edilebilir mi?

Açık kaynak kodlu yazılımlar kullanarak logları merkeze toplayabilir, buradan temel alarmlar oluşturabilir ve sisteminizi saldırılara karşı izleyebilirsiniz. Piyasada çok fazla sayıda açık kaynak kodlu bileşen bulunmaktadır. Bunlardan size uyanını indirerek kullanabilirsiniz

Yine buraya not düşmekte fayda var, açık kaynak kodlu çözümlerde ikili, üçlü çarpraz kurallar yazmak için gelişmiş bir korelasyon motoru bulunmamaktadır. Fakat bu konudaki tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, bir firma log projesine başladıktan en erken bir sene sonra gelişmiş korelasyon kurallarını yazabilir hale gelmektedir.

2. Adım: Log Kaynaklarının Belirlenmesi

İlk adımda belirlenen kapsam ve gereksinimlere göre kurumdaki hangi IT sistemlerinden logların alınacağının belirlenmesi aşaması. Belirleme çalışmasında öncelikle kurumun uymakla yükümlü olduğu bir standart (PCI, ISO 27001) veya kanun ve yükümlülük(T.C. 5651, S.O.X vs) varsa önceliklendirme yapılmalıdır.

Genellikle orta ve büyük ölçekli kurumlarda log kaynaklarının tespiti ve önceliklendirmesi proje yönetimi aşamasında gerçekleştirilir. Bu aşamada belirleyeceğiniz kaynaklar proje sonrası ortaya çıkacak “Güvenlik Görselliğinizi” doğrudan etkileyecektir.

3. Adım:Kaynaklardan Alınacak Logların Detay ve İçeriğinin Belirlenmesi

Log kaynaklarının belirlenmesinden sonra hangi log kaynağından ne tip bir log toplanacağı da aynı derecede önem arzetmektedir. Gereğinden fazla log toplayarak sistemin çalışmaması da gerektiği kadar log toplamayarak saldırı analizinde logların yetersiz kalması da sık karşılaşılan durumlardır.

Bu adımda belirlenen kapsam dahilinde hangi sistemlerden hangi tip logların hangi detayda alınacağının belirlendiği ve uygulamaya geçildiği aşamadır.

Örnek verecek olursak Microsoft Windows 2008 ile birlikte gelen toplamda açılabilecek 346 tane security audit politikası vardır ve bunların ön tanımlı olarak sadece %30’u açık gelmektedir.

Bazı durumlarda kullanılan IT sistemi istenilen türde log üretmemektedir. Bu gibi durumlarda alternatif çözümler üretilerek ilgili log parçalarının toplanması sağlanacaktır.

4. Adım:Log Anlamlandırma, Etiketleme ve Seviyelendirme Çalışması

Log kaynakları ve hangi tip logların toplanacağı belirlendikten sonraki ilk aşama toplanan logların basit seviye korelasyonudur. Bu aşamada gelen logların kurum için seviyelendirmesi ve etiketlenmesi gerçekleştirilecektir. Log etiketleme ve anlamlandırma IT sistemlerinin ürettiği spesifik kayıtların standart bir güvenlik uzmanının anlayacağı hale getirilmesidir.

Örnek verilecek olursa güvenlik duvarının ürettiği “big icmp packet” uyarısı yerine “Ping of death saldırısı” şeklinde logun üretilmesini sağlamak gibi.

Aynı zamanda bu adımda daha önce üretilen loglar arasındaki false positive’lerin elenmesi de vardır.

5. Adım: Gelişmiş Korelasyon Kurallarının Oluşturulması

Toplanan logların gerçek manada değer ifade edebilmesi için kurum ortamına özel korelasyon kurallarının tanımlanması ve destek alınan firmayla iş birliği içinde kullanılan SIEM çözümüne aktarılması gerekmektedir. Bu adımda kurumla birlikte ihtiyaç duyulabilecek korelasyon kuralları tanımlanarak sisteme giriş yapılacaktır.

Gelişmiş korelasyon kurallarının yazımı için en sağlıklı yöntem kurumua yönelik gerçekleşebilecek siber saldırılar düşünülerek tehdit ağacı oluşturmak ve bu ağacın dallarının her biri için uygun use-case’ler tanımlamak.

Use-case tanımlama için genellikle Cyber kill Chain kullanılmaktadır. HP’nin aşağıda 5 adımlık gösterilmiş Use-case tanımlama metodolojisi SIEM projeleri için önerilmektedir.
siem5
6. Adım: Siber Saldırı Simülasyon ve SOME Tatbikat Çalışması

Kurulan bir SIEM/Log sisteminin gerçek saldırılar karşısında ne kadar efektif olduğunu ölçmenin en kolay yanı kurum ortamına sanal bir saldırı simülasyonu gerçekleştirmek ve bu esnada siem sistemini izlemektir. Aksi halde yazılan ve doğru zamanda çalışıp alarm üreteceği düşünülen korelasyon kurallarının sizi yolda bırakma ihtimali %100’dür. Korelasyon kuralları yazıldıktan sonra mutlaka farklı senaryolarla tetiklenerek hatalı/eksik durumlar giderilmeli ve doğru zamanda doğru alarm üreteceğinden emin olunmalıdır.

7. Adım: Gerçek Zamanlı Security Dashboard Tasarımı – Log Görselleştirme

Genellikle log/siem sistemleri gün boyu tespit ettiği anormallikleri kaydedip e-posta ya da benzeri sekilde yöneticilere gönderir fakat ortalama EPS değerlerinin 2000-3000 civarında ve üzerinde olduğu ortamlarda genellikle körlük oluşmaktadır.

Bu aşamada tek bir ekranda SIEM/Log çözümün topladığı ve yorumladığı logların anlaşılabilir şekilde gösterileceği SOC(Security Operation Center) ekranının tasarlanması ve devreye alınması gerçekleştirilecektir. Bu ekranın amacı kurum sistemlerine yönelik bir siber saldırının veya sistemler üzerindeki anormalliklerin anlık olarak tespit edilmesi ve aksiyon alınmasına yardımcı olunmasıdır.

FortiSIEM-Dashboard

3,116 total views, 1 views today